Βιομηχανικό κτίριο

Μελέτη – Κατασκευή 2008
Οργάνωση χώρων παραγωγής, αποθήκευσης και διοίκησης, Σίνδος Θεσσαλονίκης