Όμιλος

arketipo-logo.jpg1991:  ΑΡΚΕΤΙΠΟ ΕΠΕ – ίδρυση

techniko-logo.jpg2002: ΤΕΧΝΙΚΑ Α.Ε., έδρα Θεσσαλονίκη και αντικείμενο την επισκευή,   αποκατάσταση, συντήρηση, προστασία και ενίσχυση τεχνικών έργων

bulgaria-logo.jpg2006: ARKETIPO BULGARIA LTD, έδρα Σόφια και αντικείμενο την μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων στη Βουλγαρία

romania-logo.jpg2006: ARKETIPO CONSTRUCT SRL, έδρα Βουκουρέστι και ανάλογο αντικείμενο στην επικράτεια της Ρουμανίας