Οργάνωση και διοίκηση τεχνικών έργων

activity-program.jpg

  • Διοικητική και οικονομική οργάνωση έργων
  • Προμέτρηση – προκοστολόγηση και ανάλυση οικονομικών στοιχείων έργων
  • Οικονομική, ποιοτική και χρονική διαχείριση έργων
  • Προετοιμασία διαγωνισμών έργων και εφαρμογή διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης έργων
  • Διαχείριση συμβάσεων και τεχνική επίβλεψη έργων