Περιβαλλοντικός και ενεργειακός σχεδιασμός

activity-environmental.jpgΣτην εταιρεία λειτουργεί τμήμα ενεργειακού σχεδιασμού, μέτρησης και ελέγχου κατασκευών, στελεχωμένο από καταρτισμένο προσωπικό με το αντίστοιχο επιστημονικό υπόβαθρο (αρχιτέκτονες, πολιτικούς και μηχανολόγους μηχανικούς) με προσόντα πιστοποιημένα από το ΤΕΕ.

Στα πλαίσια του ενεργειακού σχεδιασμού η εταιρεία αναλαμβάνει:

  • Εκπόνηση μελετών με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη

- Η θέση και προσανατολισμός του κτιρίου , περιλαμβανομένων και των εξωτερικών κλιματικών συνθηκών ανάλογα με την περιοχή οικοδόμησης

- Οι εφαρμογές των παθητικών ηλιακών συστημάτων

- η εφαρμογή συστημάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης

- Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

- Χρήση φυσικών και υβριδικών συστημάτων δροσισμού

- Μελέτη κι εφαρμογή σκιάστρων για τη μείωση των εξωτερικών ψυκτικών φορτίων

- Ο φυσικός αερισμός

- Η οπτική άνεση

  • Μελέτες για την βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων κτιρίων κατά τις οποίες οι συνήθεις επεμβάσεις είναι

- Η προσθήκη σωστής εξωτερικής θερμομόνωσης με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης για την αποφυγή δημιουργίας θερμογεφυρών

- Η αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα διπλά θερμομονωτικά κρύσταλλα

- Οι φυτεύσεις δωμάτων με ενίσχυση του φέροντος οργανισμού και την κατάλληλη υγρομόνωση και θερμομόνωση

- Η εγκαταστάσεις συστημάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης

  • Κατασκευή αντίστοιχων έργων ειδικών προδιαγραφών και απαιτήσεων με υλικά χαμηλής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης σε νέα και υφιστάμενα κτίρια